Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 14/12/2023

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de website https://daxagency.be/ (“Website”) en de diensten aangeboden door DAX Agency (“wij”, “ons” of “onze”). Door de Website te gebruiken of gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

  1. Acceptatie van de voorwaarden

1.1 Door gebruik te maken van de Website of onze diensten, verklaart u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website of onze diensten.

  1. Diensten

2.1 Wij bieden digitale marketingdiensten aan, waaronder maar niet beperkt tot zoekmachineoptimalisatie (SEO), zoekmachineadverteren (SEA), social media marketing, contentmarketing en websiteontwikkeling.

2.2 Alle diensten worden geleverd op basis van de specifieke afspraken en overeenkomsten die zijn gemaakt tussen DAX Agency en de cliënt. Aanvullende voorwaarden, zoals prijzen, betalingsvoorwaarden en projectplanning, kunnen worden opgenomen in afzonderlijke contracten of overeenkomsten.  Bij overeenkomsten voor recurring online marketingdiensten streven wij naar transparantie en klanttevredenheid. Indien u als klant besluit de lopende overeenkomst te beëindigen, dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen met een opzegtermijn van minimaal twee maanden vóór de gewenste beëindigingsdatum. Deze opzegtermijn biedt ons de mogelijkheid om de nodige procedures en overdrachten zorgvuldig te regelen, zodat de beëindiging soepel verloopt.

  1. Intellectuele eigendom

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, merken en software, zijn eigendom van DAX Agency of zijn in licentie gegeven aan DAX Agency, tenzij anders vermeld.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent DAX Agency geen enkele vorm van licentie of toestemming aan de cliënt om de intellectuele eigendom van DAX Agency te gebruiken of te reproduceren.

  1. Vertrouwelijkheid

4.1 Tijdens de uitvoering van de diensten kunnen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen worden uitgewisseld tussen DAX Agency en de cliënt. Beide partijen stemmen ermee in om dergelijke vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te houden en deze niet aan derden bekend te maken, tenzij hiertoe wettelijk verplicht of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken op de Website en in onze diensten. We kunnen echter niet garanderen dat de verstrekte informatie altijd foutloos, volledig en up-to-date is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de verstrekte informatie.

5.2 Onze aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, direct of indirect, is beperkt tot het bedrag dat de cliënt heeft betaald voor de specifieke diensten waarop de schade betrekking heeft.

  1. Beëindiging

6.1 Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat ze worden beëindigd door een van de partijen. U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door het gebruik van de Website te staken en het opzeggen van eventuele lopende diensten.

6.2 DAX Agency behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de levering van diensten aan u op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Antwerpen. Elke geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen